فارسي / English
Pulsed Power
MicrowaveFa
تکنـولـوژي و تجـهيـزات صنايع پالس پاور
 فيزيک پلاسماي چـگال و انرژي هاي همجوشي
سيستم ها و قـطعـات  نوري و صنايع ليزر
فناوري توليد و انتشار امـواج مايکروويو و شتابدهنده ذرات 
طراحي و ساخت سيستم هاي پيشرفته مهندسي
 ادامه ادامه ادامه ادامه ادامه
اخبار شرکت